Regulamin boiska SP-1
Dodane przez Bosir dnia 14 grudzień 2008 19:12
 1. Boiska są obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR.
 2. Każdy korzystający z boisk jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 3. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości.
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych BOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.
 5. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z obiektu określa cennik opłat zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Bierunia.
 6. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
 7. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu w ramach godzin ogólnodostępnych. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 9. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 10. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub które są pod działaniem środków odurzających.
 11. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:
  a. używania strojów sportowych i odpowiedniego obuwia sportowego na płaskiej podeszwie lub „szutrówek” - małe koreczki gumowe,
  b. utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,
  c. podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie.
 12. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia sportowego z kołkami wkręcanymi, obuwia typu „lanki”, „kolce” lub obuwia posiadającego ostre krawędzie.
 13. Na obiekcie zabrania się:
  a. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  b. spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
  c. korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  d. wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  e. wprowadzania zwierząt,
  f. rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie.
 14. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 15. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.
 16. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia sprzętu znajdującego na terenie obiektu z winy użytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 17. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie.
 18. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 19. W sprawach skarg, wniosków i rezerwacji obiektu należy zwracać się do kierownika pływalni - tel. 032/216-48-70.
 20. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu boiska.
 21. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: BOSiR – tel. (32) 324-25-29, Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel. 986.
Pobierz regulamin pdf