Regulamin - place zabaw
Dodane przez Bosir dnia 05 maj 2009 16:04

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  PLACU ZABAW

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych, starajmy się więc by zabawa ta nie była zakłócona wypadkami, spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami i dbajmy o to miejsce, aby nasze dzieci miały możliwość zabawy w przyzwoitych warunkach !

 1. Plac zabaw jest obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR.
 2. Każdy korzystający z urządzeń na terenie placu zabaw jest zobowiązany do zapoznania się z  niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 3. Plac zabaw ma charakter ogólnodostępny (czynny od godz. 8.00 do 22.00) i jest przeznaczony wyłącznie do celów rekreacji i sportu.
 4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3.
 5. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia, mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 6. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki wrzucać należy do koszy na śmieci. Plac zabaw służy także innym.
 7. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
 8. Na terenie placu zabaw zabrania się:
  a) spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
  b.) w pobliżu urządzeń organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze,
  c) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia , które temu nie służą – nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem!,
  d) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek itp.,
  e) wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  f) wprowadzania zwierząt,
  g) korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.
 9. Na terenie placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie placu zabaw musi się odbywać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 11. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia sprzętu znajdującego na terenie placu zabaw z winy użytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 12. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu placu zabaw.
 13. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw należy poinformować:

BOSiR - tel. (32) 324-25-29,
Policję - tel. 997 lub Straż Miejską - tel. 986.

Pobierz regulamin w formacie .pdf