Bulodrom - Regulamin
Dodane przez Bosir dnia 02 listopad 2010 09:27
1. Bulodrom jest obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR.

2. Każdy korzystający z bulodromu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

3. Udostępnienie obiektu odbywać się będzie na ogólnych zasadach tak jak boiska wielofunkcyjne tj. w godzinach przedpołudniowych korzystać będą nauczyciele i uczniowie SP 1, a w popołudniowych zgodnie z godzinami otwarcia Pływalni mieszkańcy miasta. W celu wypromowania mało znanej gry nie przewiduje się pobierania opłat.

4. Członkowie stowarzyszenia będą prowadzić zajęcia instruktażowe i sportowe nieodpłatnie w piątek od 17.00 - 19.00.

5. Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na pływalni zestawu do gry, w zastaw należy zostawić dowód tożsamości.

6. Korzystanie z boiska następuje po wcześniejszej rezerwacji, którą można dokonać na pływalni.

7. W przypadku organizowania imprez sportowych BOSiR ma prawo do odwołania rezerwacji.

8. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne.

9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

10. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.

11. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub które są pod działaniem środków odurzających.

12. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:

a. utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,

b. podporządkowywania się poleceniom pracownika zatrudnionego na obiekcie.

13. Na obiekcie zabrania się:

a. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

b. spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,

c. korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

d. wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

e. wprowadzania zwierząt,

14. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

15. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.

16. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia sprzętu znajdującego na terenie obiektu z winy użytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

17. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać osobie zatrudnionej na obiekcie.

18. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

19. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu.

20. W sprawach skarg, wniosków należy zwracać się do BOSiRu.

Zobacz zasady gry w PETANQUE: Zasady gry